Ordensregler

Formål og gyldighet

Ordensreglementet tar sikte på å fremme samarbeid og trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet. Den som følger reglene bidrar til å fremme trygghet og læring både for seg selv og andre.

Reglementet gjelder i skoletiden og under arrangementer og turer som skolen har ansvaret for. Reglementet gjelder også på skoleveien dersom atferden får direkte innvirkning på skolegangen.

Reglene bør drøftes i klassene hvert år, og skal skriftlig gjøres kjent for elevene og de foresatte.

Regler

1. Skolen forventer at du er høflig og viser god oppførsel overfor dine medelever, skolens personale og andre du møter i skolemiljøet.

2. Dette gjør du ved at du

 • viser hensyn overfor de andre elevene og skolens personale
 • hjelper og beskytter dine medelever
 • møter presis til timene
 • etter beste evne forsøker å løse de oppgavene du blir satt til
 • har medansvar for å holde skoleområdet rent og ordentlig
 • behandler skolens og andres eiendeler med forsiktighet

3. Hver dag må du ha med deg

 • bøker og annet nødvendig skolemateriell

4. Elevene må ikke

 • drive med farlige leker
 • bruke upassende språk
 • plage eller mobbe
 • forlate skolen eller skoleområdet uten at læreren har gitt lov
 • bruke slikkerier på skolens område uten etter avtale med lærer

5. Det er ikke tillatt å ha med eller bruke tobakk eller rusmidler på områder som skolen har ansvaret for eller ved arrangementer som skolen står for

Reaksjoner

Ved brudd på reglene ovenfor skal skolens ansatte rettlede elevene og prøve å legge til rette for at forholdet kan bli bedre. Elevene skal gis anledning til å gjøre opp for seg.

Tiltak som skolen kan benytte ved brudd på ordensreglene:

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foresatte
 • Skriftlig irettesettelse med melding til foresatte
 • Pålegg om å møte på skolen utover vanlig skoletid
 • Pålegg om å utbedre skade som er forvoldt
 • Erstatningsansvar i henhold til regelverk om barns ansvar i skadeerstatningsloven og annet regelverk. 
 • Beslag av ulovlige gjenstander
 • Bortvisning fra timen
 • Bortvisning for resten av dagen
 • Bortvisning for inntil 3 dager
 • Hjemsending fra turer/ekskursjoner på foresattes regning
 • Nedsatt karakter i orden og oppførsel

Saksbehandling

Ved brudd på reglene skal det ikke benyttets andre reaksjonsmåter enn de som er nevnt ovenfor. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke benyttes. Det blir ikke regnet som kroppslig refsing om en lærer tar i en elev for å stanse eleven eller vise eleven til rette, eller griper inn for å verne eleven eller andre.

Før det blir satt i verk reaksjon fra skolen skal eleven ha mulighet til å forklare seg for den som skal ta avgjørelsen.

Bortvising kan bare skje overfor elever som alvorlig eller gjentatt bryter reglene.

Elever i grunnskolen kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Bortvisning for resten av dagen avgjøres av rektor. Foreldre til elever på 1.-7. trinn skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Elever på 8.-10. trinn kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Før det blir gjort vedtak om slik bortvisning, skal skolen ha vurdert andre hjelpe- eller refselsestiltak. Vedtak om slik bortvisning kan bare gjøres av rektor. Skolestyret skal straks ha melding om avgjørelsen.

Bortvisning ut over resten av skoledagen er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel III – VI gjelder.

Straffbare handlinger kan bli politianmeldt.

Disse reglene for god orden og oppførsel er vedtatt med hjemmel i:
Privatskoleloven § 1-1,§ 3-9 og § 3-10
Forskrift til privatskoleloven § 3-7, § 3-12.
Skadeerstatningsloven § 1-1 og § 1-2.

Reglementer for god orden og oppførsel er godkjent av styret for
Samfundets skole, Egersund 22.10.2012 i sak 068/12
Samfundets skole, Sentrum AS 20.11.2012 i sak F069/12
Samfundets skole, Oftenes AS 20.11.2012 i sak F069/12
Samfundets skole, Dvergsnes AS 20.11.12 i sak F069/12