Lokaler i Egersund

Bruk av skolelokaler avtales med vaktmester Tron Andersen. Han kan nås på mob 909 65 180 eller e-post tron.andersen@samfundet.org.

Utleie til menighetsmedlemmer:Pris
Utleie av tilhengerkr 20,- pr døgn
Utleie av selskapslokaler
(forutsetter at lokalet rengjøres etter bruk)
kr 500,-
Utleie av bord m/stoler
(gjelder kun border/stoler i gymsal)
kr 50,- pr døgn

Utleie til eksterne leietakere: 
Utleie til kursvirksomhet kr 2000,- for inntil 4 timer
kr 3000,- for inntil 8 timer
kr 4500,- pr. døgn


REGLER FOR UTLEIE AV SKOLELOKALER

 1. All bruk av skolens lokaler skal skje etter avtale med vaktmesteren. Han står ansvarlig for utleie av skolens lokaler i samarbeid med rektor. Henvendelse om leie skal skje i god tid før aktiviteten skal finne sted.
 2. For møter i Samfundets styrer er det tilstrekkelig å gjøre avtale om brukstider og rom.
 3. Utleieavtale kan avtales for inntil ett år av gangen for aktiviteter i regi av ungdomsforeningen, musikkutvalget og idrettsutvalget.
 4. Skolens lokaler kan leies ut til festlige tilstelninger i ungdomsforeningen og andre grupper i menigheten. Skolelokaler kan også leies ut til private arrangementer mot et fastsatt gebyr. Utleiepriser fastsettes av skolestyret. Til vanlig bør arrangementet være avsluttet senest kl. 0100.
 5. Det kan gis tillatelse til at det arrangeres kurs av offentlig instans når forholdene ligger til rette for det.
 6. Ved alle arrangementer som ikke foregår i skolens regi, skal vaktmesteren eller den som er ansvarlig for arrangementet være til stede
 7. Vaktmesteren kan gi ansvarshavende for leierne nøkkel til skolen. Nøkkelen leveres tilbake så snart leieforholdet opphører.
 8. Røyking og bruk av alkohol i skolens lokaler er ikke tillatt.
 9. Utleie av utstyr og verktøy i spesialrommene avgjøres av rektor etter at han har konferert med vedkommende samlingsstyrer.
 10. a) Skade på skolens lokaler eller inventar som blir gjort under utleie, skal erstattes av leieren. b) Den ansvarshavende skal underrette vaktmesteren om skade eller feil som har oppstått.
 11. Ved bruk av gymnastikksalen til møter, fester og lignende må det vises forsiktighet, slik at golv og utstyr ikke blir skadet.
 12. Ved utleie gir vaktmesteren informasjon om varme-, ventilasjons- og alarmanlegg. Alle som leier skolelokaler, plikter å sette seg inn i branninstruksen, og orientere seg om rømningsveier og om hvor slukkeutstyr er plassert.
 13. Den ansvarshavende for leierne må sørge for at lokalene forlates i den stand de var i da en kom. Dørene må være låst og alle vinduer lukket.
 14. Når særlige grunner foreligger, kan vaktmesteren i samråd med rektor når som helst oppheve den inngåtte avtalen om utleie. Leiere må finne seg i, for kortere eller lengre tid, å vike for skolens egne arrangementer eller utleie til andre spesielle anledninger.

Reglene er revidert og vedtatt avskolestyret 12. mai 2009.