Læregrunnlag

BibelTro, bekjennelse og lære
Samfundet tror, bekjenner og lærer at Den hellige skrift, Det gamle og Det nye testamente, i rett oversettelse etter grunnteksten, er Guds sanne, åpenbarte ord og derfor den eneste visse og fullkomne regel for tro, lære og liv.

Det er også aldeles nødvendig til salighet at det skrevne Guds ord til enhver tid fremlegges i ren og rett forkynnelse av levende vitner, og at sakramentene, den hellige dåp og den hellige nattverd, blir forvaltet rett i alle deler.

Med levende vitner forstås menn som er i live, lært av Gud og ordentlig kalt.

Den bibelske læres utvikling

Som grunnlag for den sanne og rette utvikling av den bibelske lære fastholdes den evangelisk-lutherske bekjennelse, slik den kommer frem i følgende symbolske skrifter:

  • Den apostoliske trosbekjennelse
  • Den nikenske trosbekjennelse
  • Den athanasianske trosbekjennelse
  • Den augsburgske konfesjon
  • Luthers lille katekismus

Samtlige skrifter etter de gamle og uforandrede utgaver.